Introduktion

De svenska arkiven kan delas in i offentliga och enskilda arkiv. De offentliga arkivens verksamhet styrs av arkivlagen. Riksarkivet ansvarar för de statliga myndigheternas arkiv. Inom Riksarkivet finns landsarkiven, Krigsarkivet, Svensk arkivinformation (SVAR) och Mediakonverteringscentrum (MKC). Hos Riksarkivet finns den centrala statsförvaltningens arkiv och centrala statliga myndigheters arkiv med mycket mera. Statliga arkiv från Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län finns hos Landsarkivet i Vadstena. Hos Landsarkivet i Lund finns arkiv från Blekinge, Halland och Skåne län. Exempel på arkiv från landsarkiven är länsstyrelsernas, tingsrätternas, kronofogdarnas och församlingarnas arkiv.

Varje landsting eller region och kommun ansvarar för sin egen arkivverksamhet. Nämnder, bolag, stiftelser med mera levererar arkiv till ett landstings- eller kommunarkiv. Sedan 2015 har ett antal kommuner en gemensam arkivorganisation – Kommunalförbundet Sydarkivera. Hos landstingen finns arkiv från sjukhus, lasarett, vårdcentraler, skolor och andra inrättningar som drivits i landstingets regi. I kommunernas arkiv förvaras kommunala arkiv från mitten av 1800-talet och framåt. Exempel på kommunernas verksamheter är skolor, äldreomsorg, kommunalt vatten och avlopp, byggnadslov.

I Kronobergs län finns ett regionalt förenings- och folkrörelsearkiv: Kronobergsarkivet för folkrörelse och lokalhistoria. Kronobergsarkivet uppgift är att samla, inventera, förteckna och bevara handlingar, fotografier med mera från enskilda arkivbildare i Kronoberg. Alla typer av enskilda arkivbildare representerade: från små föreningar till stora företagsarkiv. I Kronoberg finns flera olika lokala arkiv, till exempel hembygdsarkiv, företagsarkiv och flera gårds-, släkt och privatpersoners arkiv.

I Växjö finns Smålands Musikarkiv och Svenska Emigrantinstitutets arkiv. Hos emigrantinstitutet finns enskilda personarkiv, men även ett stort antal svensk-amerikanska kyrko- och föreningsarkiv, intervjuer med mera. Det finns arkiv och samlingar hos bland annat Linnéuniversitetet, stadsbiblioteken i Växjö och hos hembygdsföreningarna.

I Blekinge finner du arkiv på flera platser och hos olika institutioner. Till exempel länsstyrelsen, landstinget och försvaret har arkiv. En hel del handlingar från dessa arkiv är överförda till Landsarkivet i Lund eller Riksarkivet i Stockholm. I Bräkne-Hoby hittar du Blekingearkivet som främst har arkivmaterial från föreningar, företag och organisationer i Blekinge. Arkiv hittar du också hos museer och hembygdsföreningar.

Flera arkiv har lagt ut sina arkivförteckningar på nätet, vilket innebär att man kan få en god överblick över vad arkivet innehåller.